Általános Szerződési Feltételek

1.1. A Szolgáltató, egyben Üzemeltető megnevezése, székhelye
Név: Rugly Norbert EV
Székhelye: 2162 Őrbottyán, Márai Sándor u. 46.
Elérhetősége: rn [kukac] hunvan [pont] hu, +36 70 202 2462
Adószám: 69834763-1-33, Nyilvántartási szám: 53753568

A továbbiakban: Szolgáltató

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya
1.2.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja a Szolgáltató közvetített internetes tartalomszolgáltatás nyújtásának jogi feltételeinek és körülményeinek meghatározása.

1.2.2. A Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételekkel jogosult közvetített internetes tartalom szolgáltatására, amely szolgáltatást az irányadó jogszabályokra figyelemmel, a jelen vállalkozási feltételekkel biztosít.

1.2.3. A Szolgáltatások Regisztrált Felhasználója (Megrendelője) lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Az Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya kiterjed az Internet-felhasználókra (internetes látogatókra) és Regisztrált Felhasználója, Médiapartnerekre és a Szolgáltatóra.

1.3. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya
1.3.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. augusztus 22-től hatályosak.

1.3.2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed valamennyi földrajzi területre, ahol a Szolgáltató Szolgáltatásokat nyújt.

1.4. Fogalom-meghatározások
Az Általános Szerződési Feltételekben amennyiben a szövegkörnyezetből más nem következik a következő kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

 • Internet-felhasználó az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az internetes tartalomszolgáltatást nyújtó weboldal látogatója.
 • Regisztrált Felhasználó az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek a Szolgáltató regisztrációhoz kötött Szolgáltatást nyújt, úgy mint
  • Hely regisztrációja,
  • Hely kezelésének átvétele,
  • Hely adatainak módosítása,
  • Hely értékelése.
 • Megrendelő az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki térítés ellenében igénybe veszi a fizetős szolgáltatásokat.
 • Szolgáltató Rugly Norbert EV.
 • Szolgáltatás a Szolgáltató közvetített internetes tartalmat nyújt, Helyek bemutatásával.
 • Hely(ek) – Vállalkozások, közterületek, ill. egyéb, földrajzilag meghatározható pontok.
 • Hely Regisztráció – az a folyamat, melynek során a Regisztrált Felhasználó megadja az adott Hely adatait, annak Internetes közzétételére.
 • A Felhasználói Regisztráció az a folyamat, melynek során az Internet Felhasználó megadja a személyes adatait (melyet a Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzat alapján kezel), illetve elfogadja a Felhasználási Szerződés feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot.
 • Hely Kezelő Felhasználó – azok a Regisztrált Felhasználók, akik kérték, és megkapták egy regisztrált Hely adatkezelői jogosultságát.
 • Adatvédelmi Szabályzat, mely a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési alapelveit és politikáját tartalmazza.
 • Etikai Kódex – a Szolgáltató által képviselt viselkedési, magatartási szabályok, előírások.
 • Jóváhagyási folyamat – Regisztrált Felhasználó által beküldött adatok felülvizsgálata. Az adatok pontosságát a Szolgáltatónak nem áll módjában felülvizsgálni, így azokért nem vállal felelősséget.

1.5. Közzététel
A mindenkor hatályos üzletszabályzat a Szolgáltató székhelyén (2162 Őrbottyán, Márai Sándor u. 46.), valamint az interneten tekinthető meg (ÁSZF és Adatvédelem) oldalon.

2. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások meghatározása
A Szolgáltató az alábbi Szolgáltatásokat nyújtja:

 • Vállalkozások, közterületek és egyéb helyek (Helyek) publikálására, bemutatása,
 • Helyek kezelési jogának átvételi lehetősége Regisztrált Felhasználók számára,
 • Hely adatainak módosítási lehetősége Hely Kezelő Felhasználók számára,
 • Regisztrált Felhasználók által beküldött adatok jóváhagyása,
 • Helyek adatainak frissítése felhasználói jelzés alapján,
 • Új helyek regisztrálása,
 • Helyek értékelése Regisztrált Felhasználók számára.

A Szolgáltatásról további részletek a szolgáltatás weboldalán (https://hunvan.hu) találhatók.

3. Általános tudnivalók, feltételek
3.1. A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása
A Szolgáltató felhívja a Regisztrált Felhasználók figyelmét arra, hogy a Szolgáltatások igénybevételével

 • Az Internet Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy kapcsolatfelvétel esetén meg kell adnia a Szolgáltató számára a nevét és e-mail címét, mely adatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzat szerint kezel, és azokat az adatalany előzetes hozzájárulása nélkül nem szolgáltat ki harmadik fél számára semmilyen keretek között.
 • A Regisztrált Felhasználó regisztrációjával elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit, és magára nézve azt kötelező érvényűnek veszi;
 • A Regisztrált Felhasználó elfogadja, hogy egy Hely regisztrációjához meg kell adnia a Szolgáltató számára a Hely adatait. Hely Regisztrációjához személyes adatokat a Szolgáltató csak az érintett fél írásos hozzájárulásával regisztrálja, és jeleníti meg. Ennek hiányában a személyes adatok törlésre kerülnek.

3.2. Hely regisztrálásának módja
Új Helyet csak Regisztrált Felhasználó adhat hozzá az oldalhoz belépést követően a személyes menün belül.

Kötelező adatok:

 • megnevezés
 • ismertető – hely bemutatása
 • ország – elhelyezkedés szerinti (telephely, vagy székhely)
 • kategória – besorolás megadott lista alapján
 • e-mail cím – nem jelenik meg a weboldalon, a Felhasználók számára

Opcionálisan megadható adatok:

  • elhelyezkedés (cím) – ennek hiányában nem fog megjelenni a hely a térképes nézeten, így kevesebb látogatásra számíthat
  • címkék (tags) – a Szolgáltató a Felhasználó által megadott címkéket felülírhatja az egységes kereshetőség érdekében
  • nyitva tartás (térképes nézet esetén megjelenik az aktuális állapot)
  • árkategória min, max
  • bemutató képek – logó, üzlet külső, belső megjelenése, árukészlet, stb
  • telefonszám
  • weboldal, ill. közösségi oldalak

Az adatok beküldését követően az új Hely csak a Szolgáltató jóváhagyását követően kerül az Internet Felhasználók számára megjelenítésre. Az adatok pontosságáért, valódiságáért a beküldő Regisztrált Felhasználó a felelős.

A jóváhagyási folyamat várható időtartama: max. 72 óra

Amennyiben a megadott adatok a vállalkozás Etikai Kódexében foglaltakkal ütközik, úgy a Hely regisztrációja és megjelenítése elutasításra kerül.

3.3. Hely kezelői jogának átvétele
A weboldalon regisztrált Helyek kezelői jogának átvételét csak Regisztrált Felhasználó kezdeményezheti. A jogosultság alapját hitelt érdemlő módon kell igazolni. Ennek hiányában az kezelői igény megtagadásra kerülhet.

A kezelői jog átvételét követően a Regisztrált Felhasználó Hely Kezelői Felhasználóvá válik, mely jogosultsággal közvetlenül tudja módosítani, aktualizálni a Hely adatait.

3.4. Hely adatainak módosítása
Amennyiben egy Regisztrált Felhasználó kezelői joggal egy Hely adatait módosítja, úgy az új adatok csak a Szolgáltató által történő jóváhagyást követően jelennek meg. A jóváhagyás ideje alatt a Hely elérhetősége felfüggesztésre kerül.

Az adatok pontosságáért, valódiságáért a beküldő Regisztrált Felhasználó a felelős.

A jóváhagyási folyamat várható időtartama: max. 72 óra

3.5. Információk közzététele
Szolgáltató jogosult moderátori eljárás keretében fölülvizsgálni a Regisztrált Felhasználó és a Hely Kezelő Felhasználó által megjelentetni kívánt szöveges, képi, grafikus, stb. információt. A moderátori eljárás keretében Szolgáltató visszautasíthatja a megjelenítést, amennyiben a felhasználó által közölt adatok közzététele jogszabályt vagy etikai normát sértene. Ilyen indok lehet különösen az adatként, fényképként vagy bármely más formában közreadásra szánt információ, ha az

 • hamis adatot tartalmaz
 • szerzői jogot vagy üzleti titkot sért
 • magánszemélyt, üzleti szereplőt, nemzetet, országot, közösséget becsmérel, vagy más módon bárki jó hírnevét sérti
 • erőszakra buzdít vagy ember ellen használatos fegyvert reklámoz
 • vallást, etnika hovatartozást, szexuális beállítódást, betegséget, stb. pozitív vagy negatív minősítéssel illet, vagy bármilyen más módon személyiségi jogot sért
 • kábítószer termelésére, forgalmazására, fogyasztására ösztönöz
 • személyes szexuális szolgáltatást kínál
 • közönség számára egyéb módon megbotránkoztató lehet.

A Regisztrált Felhasználó és a Hely Kezelő Felhasználó felelős minden általa megadott adat valódiságáért, valamint azért, hogy jogosult az általa megadott adat közzétételére. Felelős továbbá azért, hogy az általa közreadott információ ne sértsen jogszabályt és etikai, erkölcsi normákat. A felelősség attól függetlenül fennáll, hogy az általa megadott adatokat és egyéb információkat Szolgáltató felülvizsgálja vagy sem.

A Regisztrált Felhasználó és a Hely Kezelő Felhasználó vállalja, hogy az általa Online közzétett adatokban és információkban történt változást haladéktalanul jelzi a Szolgáltató felé.

4. A felelősség korlátozása
A Szolgáltatást az Internet Felhasználók, a Regisztrált Felhasználók és a Hely Kezelő Felhasználók saját felelősségükre használhatják.

A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget harmadik fél által szolgáltatott információtartalmakért, amelyek magán a weboldalon megjelennek.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azon esetleges károkért, amelyek

 • a weboldalak illetve az azon keresztül kapott információk felhasználásához kapcsolhatók;
 • a szolgáltatás esetleges átmeneti használatra képtelen állapotából származnak;
 • harmadik félnek felróható okokból (nem megfelelő működés, hiányosság, hiba, üzemzavar, információtovábbítási késedelem, vírus) keletkeznek.

A Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár a nyilvántartásban foglalt információk megjelenésével, jogszerűségével, helytállóságával kapcsolatosan, beleértve az esetlegesen téves vagy nem naprakész információtartalomból eredeztethető következményeket is.

5. Panaszkezelés
A felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő.

Ügyfélszolgálat

e-mail cím: rn [kukac] hunvan [pont] hu

telefonszám: +36 70 202 2462 (nyitva tartás: munkanapokon 9:00 – 15:00 óra között)

A Szolgáltatóval fennálló vitás ügyeket célszerű a megadott panaszkezelési elérhetőségeken rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a vásárló vitás esetén a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat, amennyiben jogszabálysértés kapcsán szeretne hatósági bejelentést tenni, akkor a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal fogyasztóvédelmi szervéhez fordulhat. A Szolgáltató a vitás kérdések gyors és hatékony megoldásában érdekelt, de az ügyfél kezdeményezésére elindított békéltető testületi, vagy hatósági eljárásban együttműködésre kötelezett, így azokban természetesen részt vesz.

Békéltető Testületek elérhetőségei ITT találhatóak.

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.huinfo@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A szerződés utolsó módosításának időpontja: 2019.08.22.

A felhasználói élmény fokozása érdekében a weboldalunk cookie-kat használunk. Az oldal használatával beleegyezik a cookie-k alkalmazásába. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).